Användarvillkor för St1 Företagswebbportaler

1. Företagswebbportaler och användarvillkorens tillämpningsområde

Dessa användarvillkor gäller för användning av St1:s företagswebbportaler. Med företagswebbportal avses följande webbplattformar som tillhandahålls av tjänsteleverantören: a) Företagsportalen onlineportal.st1.se, b) St1 Business Mina sidor minasidor.st1.se. Ett Kundföretag kan ha tillgång till en eller flera olika Företagswebbportaler.

Företagswebbportalerna är webbplattformar som St1 Oy och bolag inom samma koncern (tillsammans kallade St1 nedan) tillhandahåller sina Kundföretag. Webbplattformarna innehåller uppgifter och tjänster som rör kundrelationen. Genom Företagswebbportalen får Kundföretaget tillgång till uppgifter om sin kundrelation och kan hantera sina uppgifter. Företagswebbportalen, dess användning samt material och uppgifter i den är endast avsedda för Kundföretagets eget bruk.

Med Kundföretag avses i dessa användarvillkor St1:s kundföretag som har ingått avtal med St1. Med Användare avses i dessa villkor ett Kundföretag och en användare av Företagswebbportalen som har rätt att använda tjänsten i Kundföretagets namn. Godkännande av användarvillkoren är en förutsättning för att använda Företagswebbportalen. Genom att använda tjänsterna och funktionerna i Företagswebbportalen bekräftar Andvändaren har läst, förstått och godkänt dessa användarvillkor.

Genom att använda tjänsten försäkrar Användaren att han eller hon är behörig att ingå bindande avtal, såsom beställningar, och utföra andra åtgärder som möjliggörs av Företagswebbportalen i Kundföretagets namn. Kundföretaget förbinder sig att svara fullt ut för de åtgärder och åtaganden som gjorts via Företagswebbportalen med en användaridentitet som tilldelats Kundföretaget.

För att kunna använda portalen måste Användarna registrera sig.

Kundföretaget och Användaren är enligt dessa användarvillkor skyldiga att meddela St1 om en användaridentitet med tillgång till Kundföretagets uppgifter måste inaktiveras. Kundföretaget och/eller Användaren är skyldiga att utan dröjsmål meddela om Kundföretagets Användare har använt Företagswebbportalen olovligen eller om Användarens användaridentitet på annat sätt har använts felaktigt. Inaktivering av användaridentitet och andra ärenden görs antingen genom anmälan till St1:s kundtjänst (0771 369 369) eller direkt i Företagswebbportalen.

St1 kan lägga till egna eller tredje parts tjänster i Företagswebbportalen. Genom att använda portalen godkänner Användaren att St1 via Företagswebbportalen får skicka marknadsföring såsom erbjudanden och information om tjänsterna.

 

2. Tjänsteleverantör

Tjänsten tillhandahålls av St1 Oy och av bolag som ingår i samma koncern (tillsammans kallade St1 nedan).

St1 Oy – PB 68, 00521 Helsingfors, tel. 010 557 11 (växel), webbplats: www.st1.fi. St1 Oy är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Bolagets FO-nummer är 0201124-8 och det har sitt säte i Helsingfors.

St1 AB:s kundtjänst har tel. 0771 369 369

3. St1 – Andra villkor som gäller för Företagswebbportalen

Utöver dessa användarvillkor gäller tillämpliga delar av St1:s allmänna försäljnings- och leveransvillkor för konsumenter, företag och organisationer. Villkoren avser både Företagswebbportalen och åtaganden som gjorts genom den (till exempel bränsle- och kortbeställningar). Även St1:s instruktioner om användning av Företagswebbportalen gäller. Dessutom gäller villkoren i andra befintliga avtal mellan St1 och Kundföretaget.

Användaren ska beakta eventuella andra villkor som ställs av nätoperatörer, utrustningstillverkare och andra tredje parter och som kan vara en förutsättning för att använda Företagswebbportalen.

4. Ansvar för St1 Företagswebbportal och dess innehåll

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst helt eller delvis ändra Företagswebbportalen och stänga den av välgrundade skäl.

Användning av andra sidor som kan vara länkade till Företagswebbportalen omfattas av dessa sidors användarvillkor. Tjänsteleverantören ansvarar inte för tjänster eller produkter på länkade webbplatser eller marknadsföringen på dessa. För marknadsföring och reklam via Företagswebbportalen svarar den som marknadsför produkten eller tjänsten.

Störningar eller avbrott i nätverksanslutningar kan påverka aktualiteten och tillgängligheten i Företagswebbportalens uppgifter och innehåll. Tjänsteleverantören ansvarar inte för Företagswebbportalens oavbrutna funktionalitet, nätanslutningar, tekniska problem, störningsfrihet och liknande och inte heller för skador som brister i Företagswebbportalen orsakar Kundföretaget eller Användaren.

St1 är inte under några omständigheter ansvarig för någon skada som orsakas av användning av Företagswebbportalen eller oförmåga att använda Företagswebbportalen, inklusive men inte begränsat till indirekta skador och följdskador såsom förlust av omsättning, intäktsbortfall, utebliven vinst, avbrott i affärsverksamhet eller förlust av data eller information.

5. Utveckling av tjänsten

Företagswebbportalen utvecklas utifrån användningshistorik och kundbehov. Data från användningshistoriken kan också användas för att rikta och utveckla innehållet i Företagswebbportalen.

6. Datasekretess och kundregister

Vi samlar in data om Användaren och Kundföretaget som lämnar på portalen eller under registreringsfasen samt data om tjänstens användningshistorik. Syftet med att samla in data är framför allt att utveckla tjänsten, rikta annonsering i Företagswebbportalen och identifiera Användare.

Vid behandling av insamlade data följer tjänsteleverantören kraven i dataskyddsförordningen GDPR . Läs mer om hur vi hanterar Personuppgifter här: https://www.st1.se/personuppgifter-och-cookies

7. Datasäkerhet och säkerhetsföreskrifter

Användaren är ansvarig för korrekt användning av Företagswebbportalen och för datasäkerheten i terminalen/mobilenheten han eller hon använder. Användaren är skyldig att på ett säkert sätt förvara åtkomstkoden och/eller lösenordet som krävs för att använda portalen och får inte överlåta dem till någon.

Om Användaren upptäcker att terminalen/mobilenheten försvunnit eller dess datasäkerhet på annat sätt äventyrats, eller om Användaren misstänker att lösenordet till Företagswebbportalen kan ha kommit till en annan persons kännedom, ska Användaren omedelbart ändra lösenordet till portalen och meddela St1:s kundtjänst på 0771 369 369

8. Immateriella rättigheter

Företagswebbportalen och dess innehåll är tjänsteleverantörens immateriella rättigheter och konfidentiella uppgifter. Obehörig kopiering och spridning av tjänsterna och deras innehåll är förbjudet. Alla immateriella rättigheter (varumärken, domännamn, upphovsrätt och eventuella patent med mera) som finns i Företagswebbportalen tillhör tjänsteleverantörerna.

Utan tjänsteleverantörens skriftliga samtycke har Användaren eller Kundföretaget inte rätt att

  • kopiera eller använda Företagswebbportalen eller dess material och uppgifter för andra ändamål än de som beskrivs i dessa användarvillkor
  • sälja, sprida eller på annat sätt överföra till eller göra tillgänglig för tredje part material som finns i eller kan laddas ner från Företagswebbportalen
  • skapa bearbetningar av Företagswebbportalen eller dess material
  • använda Företagswebbportalens material för kommersiella ändamål
  • låta en tredje part göra något av ovanstående.

Du förbinder dig att inte kopiera material som finns i Företagswebbportalen. Uppgifter och material som eventuellt kan laddas ner från Företagswebbportalen är enbart och uteslutande för Kundföretagets eget bruk och får inte lämnas ut eller delges tredje part.

9. Skadeståndsskyldighet

Kundföretaget och/eller i förekommande fall Användaren är skyldiga att ersätta tjänsteleverantören för skador som orsakats av användning som strider mot dessa användarvillkor eller är olaglig. Tjänsteleverantörens ansvar är begränsat till det ansvar som följer av tvingande lagstiftning.

Tjänsteleverantören ansvarar inte under några omständigheter för de åtgärder som vidtagits i Företagswebbportalen och för de skador på Kundföretaget eller Användaren som orsakats av Användarens eller Kundföretagets oaktsamhet eller underlåtenhet att följa dessa anvisningar eller användarvillkor.

10. Rättsmedel utanför domstol

Om Användaren anser att St1 har handlat i strid med dessa användarvillkor bör Användaren i första hand kontakta St1. Anmärkningar bör göras skriftligen.

I ärenden som gäller behandling av personuppgifter kan Användaren kontakta St1:s dataskyddsombud på dataprivacy@st1.fi. Om ärendet inte kan lösas genom förhandling kan det föras vidare till dataombudsmannens byrå (Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors, www.tietosuoja.fi/sv/, tietosuoja@om.fi).

11. Tillämplig lag och behörig domstol

På dessa användarvillkor tillämpas Svensk lag. Om tvister som rör användarvillkoren inte kan lösas genom förhandling mellan parterna avgörs tvisterna i första hand i Stockholms tingsrätt.

12. Ändring av villkoren

St1 kan när som helst ensidigt ändra eller komplettera dessa användarvillkor genom att informera om ändringen i Företagswebbportalen, på St1:s webbplats (www.st1.se) eller genom att på annat sätt kontakta Användaren. Ändringen träder i kraft när St1 har informerat om ändringen i någon av ovannämnda kanaler eller när information om ändringen på annat sätt har sänts till Användaren. När Användaren fortsätter att använda Företagswebbportalen efter denna information godkänner Användaren de ändrade villkoren.

Om Användaren inte vill godkänna ändringarna måste Användaren kontakta St1:s kundtjänst (0771 369 369) för att avsluta användningen av tjänsten. St1 har rätt att fritt överföra ett avtal som består av dessa användarvillkor till en tredje part genom att meddela detta i Företagswebbportalen eller genom att på annat sätt kontakta Användaren.